Общи условия

Условия за ползване

В съответствие със Закон 34/2002 от 11 юли, Услуги на информационното общество и електронна търговия (LSSI-CE), BEAUTY INNOVATIONS SL информира потребителя, че е собственик на уебсайта www.glamwhite.eu/?lang=bg. В съответствие с това, което е установено в член 10 от цитирания закон, BEAUTY INNOVATIONS SL информира потребителите за следното:

This website’s owner is BEAUTY INNOVATIONS SL, with Tax ID number B65711061 and with their registered office at CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA included in the Commercial Register in Volume 3290 , 168 sheet and entry 7, The company contact email is: hello@glamwhite.eu

Потребители и режим на отговорност

С разглеждането, достъпа и използването на уебсайта на BEAUTY INNOVATIONS SL, лицето се счита за потребител. В резултат на разглеждането на уебсайта на BEAUTY INNOVATIONS SL, този потребител приема всички условия за използване, установени в този документ, независимо от прилагането на съответните задължителни разпоредби, приложими във всеки отделен случай. Уебсайтът на BEAUTY INNOVATIONS SL предоставя широк набор от информация, услуги и данни. Потребителят поема своята лична отговорност за правилното използване на този уебсайт. Тази отговорност включва:

Истинността и законността на информацията, предоставена от потребителя във формулярите, поискани от BEAUTY INNOVATIONS SL, за да получи достъп до определено съдържание или услуги, предлагани на уебсайта.
Използването на информацията, услугите и данните, предлагани от BEAUTY INNOVATIONS SL, в противоречие с установеното в настоящите общи условия, закона, морала, добрите нрави и обществения ред или всяка друга употреба, която може да доведе до нарушаване на правата на трети лица или да повлияе на правилното функциониране на уебсайта.

Политика по отношение на препратките и освобождаването от отговорност

BEAUTY INNOVATIONS SL не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, до които потребителят може да достигне чрез препратките, включени в уебсайта, и в никакъв случай не проверява и не упражнява какъвто и да е контрол върху съдържанието на други уебсайтове. Освен това те не могат да гарантират техническата наличност, точността, достоверността, валидността или законността на уебсайтовете, отнасящи се до други лица, до които може да се достигне чрез препратките.

BEAUTY INNOVATIONS SL е предприела всички необходими мерки, за да избегне всякакъв вид вреди, които могат да настъпят за потребителите на нейния уебсайт в резултат на използването му. Поради това BEAUTY INNOVATIONS SL не носи отговорност, при никакви обстоятелства, за евентуални вреди, които потребителят може да претърпи в резултат на използването на интернет.

Модификации

BEAUTY INNOVATIONS SL си запазва правото да прави всякакви промени в съдържанието на своя уебсайт, които счита за подходящи, без предварително уведомление. Това включва съдържанието на уебсайта, неговите Правила и условия за ползване или Общите условия за сключване на договори. Такива промени могат да бъдат направени чрез техния уебсайт по всеки допустим от закона начин и са задължителни през времето, в което остават публикувани на уебсайта, и докато не бъдат променени чрез последващи изменения.

Онлайн услуги за набиране на хора

Определено съдържание на уебсайта BEAUTY INNOVATIONS SL съдържа възможност за сключване на договори по интернет. Използването на същото ще изисква прочитане и задължително приемане на общите условия за договаряне, установени за тази цел от BEAUTY INNOVATIONS SL

ЗАЩИТА НА ДАННИ

В съответствие с разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, с настоящото Ви информираме, че Вашите данни ще бъдат включени в системата за обработка, собственост на BEAUTY INNOVATIONS SL, с данъчен идентификационен номер B65711061 и седалище CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA с цел улесняване, обслужване и изпълнение на ангажиментите, установени между двете страни. В съответствие с приложимите разпоредби BEAUTY INNOVATIONS SL уведомява потребителите, че тяхната информация ще бъде съхранявана през необходимия период, за да бъдат изпълнени горепосочените условия.

Уведомяваме ви, че правното основание за обработката на вашите данни е коректното изпълнение на договора между страните и изразеното съгласие.

BEAUTY INNOVATIONS SL също така ви информира, че ще обработва данните по законосъобразен, честен, прозрачен, подходящ, релевантен, ограничен, точен и актуален начин. Поради това BEAUTY INNOVATIONS SL се задължава да предприеме всички разумни мерки, за да гарантира, че те ще бъдат изтрити или коригирани незабавно, ако станат неточни.

В съответствие с правата, предоставени Ви от действащото законодателство за защита на личните данни, можете да упражните правата си на достъп, коригиране, ограничаване на обработката, изтриване, преносимост и възражение, като изпратите искането си на пощенския адрес, посочен по-горе, или като напишете имейл на hello@glamwhite.eu

Можете да се свържете с компетентния надзорен орган, за да подадете иск, който смятате за подходящ.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ТЪРГОВСКА СОБСТВЕНОСТ

BEAUTY INNOVATIONS SL, самостоятелно или в качеството си на ползвател на франчайз, е притежател на всички права на интелектуална и търговска собственост за своята уебстраница. Освен това всички елементи, съдържащи се в нея (чрез илюстрации, изображения, звук, аудио, видео, софтуер или текстове; марки или лога, цветови комбинации, оформление и дизайн, избор на използвани материали, компютърни програми, необходими за правилното функциониране, достъп и използване и т.н.), са притежание на BEAUTY INNOVATIONS SL. В резултат на това тези произведения са защитени като интелектуална собственост от испанското законодателство; в този случай се прилага както испанското, така и европейското законодателство в тази област, както и международните споразумения по тези въпроси, към които Испания се присъединява.

Всички права са запазени. По силата на установеното в Закона за интелектуалната собственост възпроизвеждането, разпространението или публичното съобщаване на цялото съдържание на тази уебстраница или на част от него (включително средствата, чрез които то е предоставено) с търговска цел, под каквато и да е форма или с каквито и да е технически средства, са изрично забранени без разрешението на BEAUTY INNOVATIONS SL.

Потребителят се задължава да спазва правата на интелектуална и търговска собственост, притежавани от BEAUTY INNOVATIONS SL. Потребителите могат да разглеждат елементите на сайта или дори да ги разпечатват, копират или съхраняват на твърдия диск на компютъра си или в друг физически формат, стига това да е единствено и само за тяхна лична и частна употреба. Потребителят трябва да се въздържа от изтриване, промяна, заобикаляне или манипулиране на всяко защитно устройство или система за сигурност, инсталирана на уебстраниците на BEAUTY INNOVATIONS SL.

Правни действия, приложимо законодателство и юрисдикция

BEAUTY INNOVATIONS SL си запазва правото да започне гражданско или наказателно производство, което сметне за подходящо, поради злоупотреба с нейния уебсайт и неговото съдържание или поради нарушаване на настоящите условия. Отношенията между потребителя и доставчика на услуги се уреждат от действащото законодателство, което се прилага на българска територия. В случай на възникване на спор, страните могат да отнесат споровете си към арбитраж или да процедират по обичайните съдебни канали, в съответствие с приложимите правила за юрисдикция и компетентност. Регистрираното седалище на BEAUTY INNOVATIONS SL е в Испания.

Пазарска кошница
Превъртете до върха