Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προκειμένου να συμμορφώνεται με τον νόμο 34/2002, της 11ης Ιουλίου, περί των υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών και του ηλεκτρονικού εμπορίου (LSSI-CE), η BEAUTY INNOVATIONS SL ενημερώνει τον χρήστη ότι αποτελεί την ιδιοκτήτρια της διαδικτυακής τοποθεσίας www.glamwhite.eu/?lang=el. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 του παραπάνω νόμου, η BEAUTY INNOVATIONS SL ενημερώνει τους χρήστες για τα ακόλουθα:

This website’s owner is BEAUTY INNOVATIONS SL, with Tax ID number B65711061 and with their registered office at CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA included in the Commercial Register in Volume 3290 , 168 sheet and entry 7, The company contact email is: hello@glamwhite.eu

Χρήστες και καθεστώς ευθύνης

Μέσα από την περιήγηση και την πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία της BEAUTY INNOVATIONS SL και τη χρήση αυτής, το πρόσωπο αποτελεί χρήστη αυτής. Ως αποτέλεσμα της περιήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία της BEAUTY INNOVATIONS SL, ο εν λόγω χρήστης αποδέχεται όλους τους όρους χρήσης που προβλέπονται σε αυτήν, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών υποχρεωτικών κανονισμών που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Η διαδικτυακή τοποθεσία της BEAUTY INNOVATIONS SL παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, υπηρεσιών και δεδομένων. Ο χρήστης αποδέχεται την προσωπική ευθύνη που σχετίζεται με την ορθή χρήση της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει:

Την αλήθεια και τη νομιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον χρήστη στις φόρμες που ζητούνται από την BEAUTY INNOVATIONS SL, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο ή ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στη διαδικτυακή τοποθεσία.
Τη χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρονται από την BEAUTY INNOVATIONS SL σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τη νομοθεσία, την ηθική, τους καλούς τρόπους και τη δημόσια τάξη ή τυχόν άλλη χρήση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων ή να επηρεάσει την ορθή λειτουργία της διαδικτυακής τοποθεσίας.

Πολιτική σχετικά με τους συνδέσμους και απαλλαγή από την ευθύνη

Η BEAUTY INNOVATIONS SL δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο σε οποιαδήποτε από τις διαδικτυακές τοποθεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή τοποθεσία και σε καμία περίπτωση δεν θα εξετάσουν ή ασκήσουν οποιοδήποτε είδος ελέγχου για περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τοποθεσιών. Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις σχετικά με την τεχνική διαθεσιμότητα, ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα ή νομιμότητα διαδικτυακών τοποθεσιών οι οποίες ανήκουν σε τρίτους και μπορεί να πραγματοποιείται πρόσβαση σε αυτές μέσω συνδέσμων.

Η BEAUTY INNOVATIONS SL έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή οποιουδήποτε είδους βλάβης που μπορεί να υποστούν οι χρήστες της διαδικτυακής της τοποθεσίας και που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της. Συνεπώς, η BEAUTY INNOVATIONS SL δεν φέρει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ευθύνη για πιθανή ζημία που μπορεί να υποστεί ο χρήστης ως αποτέλεσμα της από μέρους του χρήσης του διαδικτύου.

Τροποποιήσεις

Η BEAUTY INNOVATIONS SL διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τυχόν αναθεωρήσεις του περιεχομένου της διαδικτυακής της τοποθεσίας τις οποίες θεωρεί κατάλληλες, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε αυτές περιλαμβάνονται αναθεωρήσεις στο περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας, του όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ή τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω της διαδικτυακής της τοποθεσίας υπό οποιαδήποτε νομικώς αποδεκτή μορφή και είναι δεσμευτικές καθόλη τη διάρκεια που παραμένουν δημοσιευμένες στη διαδικτυακή τοποθεσία και έως ότου τροποποιηθούν από επόμενες αναθεωρήσεις.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσληψης

Ορισμένο περιεχόμενο της διαδικτυακής τοποθεσίας της BEAUTY INNOVATIONS SL περιλαμβάνει την πιθανότητα σύναψης συμβάσεων μέσω του διαδικτύου. Η χρήση της θα απαιτεί την ανάγνωση και την υποχρεωτική αποδοχή των γενικών όρων σύναψης συμβάσεων που προβλέπονται για αυτόν τον σκοπό από την BEAUTY INNOVATIONS SL.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας θα ενσωματώνονται στο σύστημα επεξεργασίας που ανήκει στην BEAUTY INNOVATIONS SL, με ΑΦΜ B65711061 και με έδρα επί της οδού CARRER PORTUGAL , 21 – LOCAL 08027 – BARCELONA, προκειμένου να διευκολύνει, να φροντίζει για και να ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που προβλέπονται μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών. Προκειμένου να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, η BEAUTY INNOVATIONS SL ενημερώνει τους χρήστες ότι οι πληροφορίες τους θα διατηρούνται για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων προϋποθέσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας έγκειται στην ορθή εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και στην παροχή συγκατάθεσης.

Η BEAUTY INNOVATIONS SL σας ενημερώνει, επίσης, ότι θα υποβάλλει σε επεξεργασία τα δεδομένα κατά νόμιμο, ειλικρινή, διαφανή, κατάλληλο, σχετικό, περιορισμένο, ακριβή και ενημερωμένο τρόπο. Γι’ αυτόν τον λόγο, η BEAUTY INNOVATIONS SL αναλαμβάνει να προβαίνει στη λήψη όλων των εύλογων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται ή θα διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση, εάν καταστούν ανακριβή.

Σύμφωνα με τα δικαιώματα που προβλέπονται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων, στέλνοντας το αίτημά σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται προηγουμένως ή μέσω email στη διεύθυνση hello@glamwhite.eu.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, προκειμένου να υποβάλετε τυχόν αξίωση που θεωρείτε κατάλληλη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η BEAUTY INNOVATIONS SL, από μόνη της ή ως δικαιοδόχος, είναι η κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για την ιστοσελίδα της. Επιπροσθέτως, όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή (μέσω εικονογράφησης, εικόνων, ήχου, ακουστικού περιεχομένου, βίντεο, λογισμικού ή κειμένων, εταιρικών ταυτοτήτων ή λογοτύπων, χρωματικών συνδυασμών, μορφοποίησης και σχεδιασμού, επιλογής υλικού που χρησιμοποιείται, προγραμμάτων υπολογιστή απαιτούμενων για την ορθή λειτουργία, πρόσβασης και χρήσης κ.λπ.) διατηρούνται από την BEAUTY INNOVATIONS SL. Ως αποτέλεσμα, αυτά τα έργα προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία από το ισπανικό δίκαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν τόσο το ισπανικό όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο σε αυτόν τον τομέα, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν τέτοια ζητήματα και στις οποίες η Ισπανία συνιστά συμβαλλόμενο μέρος.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δυνάμει των όσων προβλέπονται στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορεύονται ρητώς η αναπαραγωγή, η διανομή ή η δημόσια κοινοποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των μέσων διάθεσής του) για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιουδήποτε τεχνικού μέσου, χωρίς την έγκριση της BEAUTY INNOVATIONS SL.

Ο χρήστης υπόσχεται να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της BEAUTY INNOVATIONS SL. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία που βρίσκονται στη διαδικτυακή τοποθεσία ή ακόμη και να τα εκτυπώνουν, αντιγράφουν ή αποθηκεύουν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή τους ή σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό μέσο, εφόσον προορίζονται μόνο και αποκλειστικά για δική τους προσωπική και ιδιωτική χρήση. Ο χρήστης πρέπει να αποφεύγει τη διαγραφή, την τροποποίηση, την παράκαμψη ή την παραποίηση τυχόν προστατευτικών συσκευών ή συστημάτων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στις ιστοσελίδες της BEAUTY INNOVATIONS SL.

Νομική διαδικασία, ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Η BEAUTY Innovations SL διατηρεί το δικαίωμα να εκκινεί αστικές ή ποινικές διαδικασίες, στις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να προβεί, εξαιτίας της κατάχρησης της διαδικτυακής της τοποθεσίας και του περιεχομένου αυτής ή εξαιτίας της παραβίασης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η σχέση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου υπηρεσιών διέπεται από τη νομοθεσία που βρίσκεται σε ισχύ στην επικράτεια της Ελλάδας. Σε περίπτωση που προκύψει τυχόν διαφορά, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν τις διαφορές τους σε διαιτησία ή να προβαίνουν στη χρήση των συνήθων νομικών διόδων, σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες περί δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Η έδρα της BEAUTY INNOVATIONS SL βρίσκεται στην Ισπανία.

Καλάθι αγορών
Κάντε κύλιση στην κορυφή